Obchodné podmienky

OBCHODNÉ PODMIENKY LASTMINUTKY.SK

LastMinutky.sk, Okružná 2058/22,026 01 

Úvod

Cestovná agentúra LastMinutky.sk, (ďalej iba CA) je autorizovaným predajcom zájazdov renomovaných cestovných kancelárií (ďalej iba CK) s ktorými má uzatvorenú riadnu zmluvu o predaji zájazdov. Všetky CK informovali CA, že sú riadne poistené proti úpadku CK a vo väčšine prípadov fungujú na slovenskom trhu viac ako 10 rokov. Zájazdy si u nás objednáváte za rovnakú cenu a podmienok ako v poriadajúcej CK!

Objednávky

Každý návštevník serveru môže poslať ľubovoľné množstvo NEZÁVÄZNÝCH objednávok. CA nemá v momente objednania zájazdu zákazníkom informácie o tom, či je daný zájazd voľný alebo nie. CA si vyhradzuje právo (po odoslaní objednávky) na opravu prípadných nepresností, ktoré môžu vzniknúť pri ručnom prepise zájazdu do databázy serveru. CA si vyhradzuje právo odmietnúť objednávky, ktoré sú rozporuplné, prípadne neúplné, alebo neobsahujú správne telefónne číslo, i bez odpovede zákazníkovi.

Upozorňujeme, že při ponukách Last minute nemusia byť uvedené kompletné informácie, tie Vám upresní náš pracovník. Cena "Dieťa" je platná pre dieťa na 1.prístelke v sprievode dvoch osôb. Táto ponuka je obmedzená vekom dieťaťa podľa pokynov CK.

Vybavovanie objednávok

Po prijatí NEZÁVÄZNEJ objednávky vykoná CA rezerváciu zájazdu. V prípade, že to nie je možné - CA okamžite kontaktuje zákazníka a dohodne ďalší postup. Upozorňujeme, že hovory s pracovníkmi LastMinutky.sk môžu byť v rámci zlepšovania našich služieb monitorované.

Pri úspešnej rezervácii je zákazníkovi podľa predchádzajúcej dohody zaslaná cestovná zmluva s potrebnými pokynmi na úhradu zájazdu buď faxom, e-mailom, poštou alebo kuriérom a to na náklady CA. CA informuje zákazníka do akej doby je potrebné (v prípade jeho záujmu) zaslať podpísanú zmluvu späť do CA. Stornopodmienky - viď bod VII. Termíny pre platbu zálohy alebo doplatku sú pre zákazníka záväzné a CA nie je zodpovedná za následky oneskorenej platby (zo strany CK môže dojsť k stornu rezervácie alebo zájazdu). Cestovná zmluva sa stáva záväznou v okamihu zaplatenia zálohy.

Platba

Za bežné zájazdy objednávané viac, ako jeden kalendárny mesiac pred uskutočnením zájazdu zaplatí zákazník spravidla 50 percent z jeho plnej ceny, následne potom jeden kalendárny mesiac pred jeho uskutočnením doplatí zvyšnú čiastku, do plnej ceny zájazdu.

Zájazdy typu "last moment" a zájazdy objednávané menej, ako jeden kalendárny mesiac pred uskutočnením zájazdu, hradí zákazník jednorázovo v plnej výške uvedenej ceny na účet CA, prípadne po dohode priamo na účet danej CK, v pobočke príslušnej banky alebo bankovým prevodom.

Zákazník berie na vedomie, že pri zakúpení zájazdu môže vo výnimočných prípadoch nastať situácia, že cestovná kancelária usporiadajúca príslušný zájazd rezerváciu nepotvrdí. V takomto prípade cestovná zmluva nenadobudla právnu účinnosť a klient má nárok na bezokladné vrátenie všetkých už uhradených platieb. Nemá však nárok na náhradu škody.

Letecké spoločnosti si vzhľadom k sústavnému zvyšovaniu leteckého benzínu na svetových trhoch vyhradzujú právo na zmenu výšky palivového príplatku. Niektoré CK hradia tieto navýšenia zo svojich prostriedkov, iné vyžadujú od klientov doplatiť cenový rozdiel dodatočne pred odletom. Podmienky stanovené cestovnými kanceláriami je LastMinutky.sk povinná akceptovať.

Objednávka sa stáva záväznou v okamihu zaplatenia zálohy.

Cestovná zmluva nadobúda účinnosť dňom písomného potvrdenia zo strany organizátora zájazdu a doručením objednávateľovi.

Poplatky za platbu v SR sú hradené takto:

- poplatok za platbu zálohy alebo doplatku od zákazníka na účet CA hradí zákazník

- poplatky za platbu zálohy alebo doplatku z účtu CA na účet CK hradí CA

- poplatky za prípadné doplatky nesie tá strana, ktorá doplatok zapríčinila (zákazník alebo CA)

- poplatky za vrátenie preplatku zákazníkovi nesie CA bez ohľadu na príčinupri platbe kartou je účtovaný manipulačný poplatok vo výške 1,59% z čiastky

Tieto podmienky neplatia, pokiaľ zákazník platí priamo CK. V tom prípade platia podmienky CK. Platby zo zahraničia a do zahraničia robíme iba výnimočne a poplatky hradí vždy zákazník.

Cestovné doklady

Každý cestujúci je povinný mať so sebou do zahraničia platný cestovný pas, prípadne OP pre cesty po Shengenskom priestore.Občania ostatných štátov sú povinní overiť si dôležité informácie súvisiace so vstupom do vybratej destinácie , prípadne štátu, ktoré pri pozemnej doprave do vybratej destinácie prechádzajú. Prípadné vízové formality si musia zaistiť sami eštepred vycestovaním. Za neudelenie víza cestujúcemu nenesie CA či CK žiadnu zodpovednosť.

Pre rôzne destinácie je stanovená rôzna lehota, po ktorú musí byť cestovný pas platný ešte po návrate z destinácie. Pri väčšine destinácií sa jedná o platnosť 6 mesiacov po návrate z dovolenky. Bližie informácie nájdete na stránkach Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky na www.mzv.sk. Taktiež je cestujúci povinný si pred objednaním cesty skontrolovať vízové, bezpečnostné a ďalšie podmienky pre vstup do destinácie, vrátane situácie v destinácii. Za neoverenie nenesie Lastminutky.sk žiadnu zodpovednosť.

Potrebné doklady - vouchery, letenky apod. obdrží zákazník od CA alebo príslušnej CK. Závisí na termíne a na krajine, ktorú chce zákazník navštíviť. Doklady sú doručené cca. týždeň pred odjazdom a napr. letenky môžu byť predané až priamo na letisku.

Zájazdy na vyžiadanie

U niektorých zájazdov je nutné vyžiadať zájazd najskôr u partnera CK (hotel v zahraničí a pod.). V takomto prípade je CA oprávnená požadovať podľa podmienok danej CK zálohu až 100% ešte pred rezerváciou zájazdu, ktorá pri úspešnej rezervácii je ihneď záväznou a vzťahujú sa na ňu ihneď storno podmienky danej CK. V prípade neúspešnej rezervácie sa vždy vracia záloha v plnej výške, pokiaľ si zákazník nevyberie iný zájazd.

Storno podmienky

Pred podpisom zmluvy je objednávka nezáväzná. Po zaslaní podpísanej cestovnej zmluvy je zákazník oprávnený stornovať objednaný zájazd (odstúpiť od zmluvy) podľa storno podmienok danej CK, ktorá je usporiadateľom vybraného zájazdu.

Odstúpenie od cestovnej zmluvy musí byť výhradne písomnou formou s podpisom objednávateľa doručené na emailovú adresu,či faxové číslo predajcu a zároveň usporiadateľa zájazdu (CK). Kontakty sú uvedené v cestovnej zmluve.

Reklamácie

Reklamáciu k Vášmu zájazdu je potrebné zaslať písomne, poprípade naviac ešte pripojiť reklamačný protokol z miesta pobytu najlepšie potvrdený delegátom CK, fotografie, atď. Všetko je nutné zaslať na e-mail michal@lastminutky.sk alebo doporučene na adresu spoločnosti LastMinutky.sk, M.R.Štefánika 12, 036 01 Martin. LastMinutky.sk je cestovnou agentúrou, takže podľa zákona nezodpovedá za služby poskytnuté cestovnou kanceláriou a taktiež nevybavuje v ich mene reklamácie. Po obdržaní je reklamácia zaslaná usporiadateľovi zájazdu, ktorý je povinný sa k nej vyjadriť zo zákona stanovenej lehote.

LastMinutky.sk ako autorizovaný predajca zájazdov, mnohých renomovaných cestovných kancelárií, vydáva týmto reklamačný poriadok pre uplatňovanie práv zákazníkov pri zodpovednosti za chyby služieb cestovného ruchu (reklamácia): Článok 1 - zodpovednosť CK

Za porušenie záväzkov vyplývajúcich z cestovnej zmluvy zodpovedá cestovná kancelária, s ktorou má zákazník uzatvorenú cestovnú zmluvu. Cestovná kancelária zodpovedá bez ohľadu na to, že záväzky by mali byť splnené cestovnou kanceláriou alebo inými dodávateľmi služieb cestovného ruchu poskytovaných v rámci zájazdu.

Cestovná kancelária nenesie žiadnu zodpovednosť a neručí za úroveň, cenu, prípadne vzniknutú škodu pri službách, ktoré nie sú dojednané v cestovnej zmluve, organizovaných inými subjektami, ktoré si zákazník objedná na mieste u delegáta, hotela či iných organizácií. Za predmet reklamácie nemôže byť považovaný výlet zadarmo alebo darček zadarmo.

Článok 2 - právna úprava

Zodpovednosť cestovnej kancelárie sa riadi zákonom 281/2001 Z.z.o zájazdoch, podmienkach podnikania cestovných kancelárií a cestovných agentúr, zákonom č.250/2007 Z.z.o ochrane spotrebiteľa.

Článok 3 - lehota pre podanie reklamácie

Reklamáciu je potrebné uplatniť u usporiadajúcej cestovnej kancelárie bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 3 mesiacov od skončenia zájazdu, alebo v prípade, že sa zájazd neuskutočnil, odo dňa, kedy mal byť zájazd ukončený podľa cestovnej zmluvy, inak právo zaniká.

Táto lehota je zachovaná taktiež pokiaľ zákazník urobí reklamáciu v CA LastMinutky.sk. CA LastMinutky.sk po obdržaní reklamácie túto najneskôr do 3 dní odo dňa jej prijatia odošle či predá do usporiadajúcej cestovnej kancelárie k vybaveniu. O spôsobe vybavenia reklamácie bude zákazník oboznámený zo strany usporiadajúcej cestovnej kancelárie v súlade s ich reklamačným poriadkom.

Článok 4 - spôsoby reklamácie

Zákazník je povinný uplatniť reklamáciu včas bez zbytočného odkladu tak, aby mohla byť zjednaná náprava, pokiaľ možno na samotnom mieste. Uplatnenie reklamácie na samotnom mieste, umožnuje odstránenie vady okamžite, zatiaľ čo s odstupom času sa sťažuje dokazateľnosť i objektívnosť posudzovania a tým aj možnosť riadneho vybavenia reklamácie.

Reklamáciu služieb je možné uplatniť v mieste poskytovania služieb u delegáta usporiadajúcej cestovnej kancelárie, a to písomne alebo ústne. O ústnom podaní reklamácie bude spísaný reklamačný protokol, v ktorom bude uvedené meno zákazníka, špecifiká zájazdu, názov ubytovania a popis reklamácie. Reklamačný protokol bude podpísaný zákazníkom a delegátom usporiadajúcej cestovnej kancelárie. V prípade, že reklamácia nebude vybavená na mieste samotnom, je potrebné ju uplatniť ešte i písomne doporučenou zásielkou na adresu usporiadajúcej cestovnej kancelárie.

Reklamáciu je taktiež možné poslať doporučene na adresu LastMinutky.sk, M.R.Štefánika 12, 036 01 Martin, alebo ju podať ústne do protokolu v CA LastMinutky.sk. O ústnom podaní reklamácie bude spísaný so zákazníkom reklamačný protokol, v ktorém bude uvedené meno zákazníka, špecifikácia zájazdu, názov ubytovania a popis reklamácie. Reklamačný protokol bude podpísaný zákazníkom a zástupcom CA LastMinutky.sk a CA LastMinutky.sk najneskôr do 3 dní odo dňa jeho spísania ho odošle alebo predá do usporiadajúcej cestovnej kancelárie k vybaveniu. Článok 5 - obsah reklamácie

Reklamácia musí obsahovať údaje potrebné pre identifikáciu služieb, ktoré boli poskytnuté chybne alebo neboli poskytnuté vôbec.

Identifikácia spočívá v tom, že zákaznik uvedie:

a) číslo cestovnej zmluvy,

b) dátum jej uzatvorenia,

c) s akou cestovnou kanceláriou bola cestovná zmluva uzatvorená,

d) popis chybne poskytnutej služby alebo údaj o tom, ktoré služby neboli poskytnuté vôbec,

e) čoho sa zákazník domáha, bezplatného odstránenia chyby, náhradného poskytnutia služby, pokiaľ je to podľa charakteru služby možné, primeranú zľavu z ceny chybne poskytnutej služby,

f) bankové spojenie zákazníka, pokiaľ žiada primeranú zľavu z chybne poskytnutej služby,

g) reklamačný protokol z miesta pobytu najlepšie potvrdeným vlastníkom objektu, fotografiami, atď., a podpísaný delegátom cestovnej kancelárie, pokiaľ je reklamácia uplatňovaná priamo na mieste poskytovaných služieb.

Článok 6 - povinnosti zákazníka

Zákazník je povinný poskytovať pri vybavovaní reklamácie súčinnosť, najmä doplňovať požadované skutočnosti, podávať informácie a vysvetlenia, predkladať doklady preukazujúce aj skutočný stav.

Článok 7 - lehoty pre vybavenie reklamácie

V prípade, že je reklamácia uplatnená priamo u delegáta usporiadajúcej cestovnej kancelárie, potom je tento delegát oprávnený o reklamácii rozhodnúť, pokiaľ požiadavka zákazníka vyhovuje. V ďalších prípadoch bude reklamácia vybavená najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa zákazník s usporiadajúcou cestovnou kanceláriou nedohodnú na ďalšej lehote.

Článok 8 - reklamačné poriadky

Podrobnosti reklamačného riadenia sú stanovené v reklamačných poriadkoch každej cestovnej kancelárie, ktoré majú prednosť pred týmto reklamačným poriadkom.

Článok 9 - účinnosť reklamačného poriadku

Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť od 1.1.2009.

Odmietnutie zákazníka

CA si vyhradzuje právo odmietnúť zákazníka najmä v nasledujúcich prípadoch:

- zákazník zasiela stále neúplné alebo úmyselne nesprávne vyplnené objednávky z

zákazník zasiela objednávky s vedomím, že si zájazd v skutočnosti neobjedná

- zákazník viac ako v dvoch prípadoch po sebe bezdôvodne nezaplatí zálohu alebo celú čiastku po potvrdení rezervácie

- zákazník vo viac ako dvoch prípadoch nezašle podpísanú cestovnú zmluvu.

Osobné údaje

- Niektoré údaje (predovšetkým meno, priezvisko, bydlisko) Vami poskytnuté pri využívaní tohto serveru a služieb cestovnej agentúry LastMinutky.sk sú osobnými údajmi podľa zákona č. 428/2002 o ochrane osobných údajov. My si dôvernosť vašich osobných údajov uvedomujeme a prehlasujeme, že s nimi budeme nakladať v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov.

- CA LastMinutky.sk spracováva Vami poskytnuté osobné údaje po dobu neurčitú, do odvolania zákazníkom daného súhlasu. Ten má právo svoj súhlas kedykoľvek písomne alebo e-mailom na info@lastminutky.sk odvolať a LastMinutky.sk údaje bez zbytočného odkladu zlikviduje.

LastMinutky.sk prehlasuje, že všetky Vaše údaje považuje za vysoko dôverné a použije ich iba pre vlastnú potrebu v zmysle zákona č. 428/2002 o ochrane osobných údajov k zlepšeniu svojich služieb, k obchodným a marketingovým účelom spoločnosti LastMinutky.sk. Pokiaľ bude k Vašim osobným údajom mať prístup iný subjekt ako LastMinutky.sk, bude tomu tak iba v rámci spolupráce na činnostiach spoločnosti LastMinutky.sk za účelom zlepšovania svojich služieb a k obchodným a marketingovým účelom, pričom takýto iný subjekt nesmie údaje predávať inej osobe.

- Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné.

- Niektoré údaje budú spracované i na základe zvlášneho zákona a ich poskytnutie je povinné pre uzatvorenie niektorých služieb (napr. poistenia).

- Ďalšie spracovanie prebieha iba na základe zvlášneho zákona.

- Vaše osobné údaje sú uložené na zabezpečenom serveri vo vlastníctve našej spoločnosti.

- Podľa zákona máte kedykoľvek právo písomne žiadať spoloňosť LastMinutky.sk o poskytnutí informácií o tom, akými osobnými údajmi o Vás spoločnosť LastMinutky.sk disponuje